Algemene voorwaarden

Balanz BV onder de benaming Locomotion

In deze algemene voorwaarden worden de regels beschreven op basis waarvan Balanz BV onder de benaming Locomotion haar diensten zal leveren aan de Klant. Deze algemene voorwaarden hebben – in zoverre er niet schriftelijk en expliciet wordt van afgeweken - steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant en zijn deze voorwaarden van toepassing op alle offertes, programma’s en/of aanbiedingen en bevatten deze belangrijke informatie over uw rechten en verplichtingen.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaves uitgaande van Balanz BV onder de benaming Locomotion, hetzij schriftelijk of via mail.
Dienst: de diensten die Balanz BV onder de benaming Locomotion levert en die de Klant afneemt.
Dienstverlener: Balanz BV onder de benaming Locomotion
Klant: De persoon die een overeenkomst afsluit met Balanz BV onder de benaming Locomotion en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en Balanz BV onder de benaming Locomotion.
Praktijkadressen: - Vichtsesteenweg 65, 8570 Anzegem
- Lage Heirweg 26, 9830 Sint-Martens-Latem
- externe locatie, in afspraak met klant (evt kosten voor gebruik locatie zijn ten last van de klant).
Producten: Dienstverlening en begeleiding zoals omschreven in de offerte van de Dienstverlener.
Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals email of via een aangetekend schrijven waar nodig.
Website: https://www.locomotion-coach.be
https://www.locomotion.coach

Artikel 2: Aanbod en aanvaarding

De Dienstverlener doet steeds een geschreven aanbod. De Dienstverlener heeft ten allen tijde het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de Klant het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

De Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage prijs.

Bij aanvaarding van het aanbod, gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen zoals bepaald en omschreven in de offerte.

Artikel 3 - Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant

3.1. Intakegesprek
Er zal steeds eerst een intakegesprek plaatsvinden met de Klant. Op het einde van het intakegesprek kan de Klant kiezen of hij al dan niet met het gekozen traject van start zal gaan. Wanneer de Klant ervoor opteert te starten met het traject en met andere woorden het aanbod accepteert, bestaat de verplichting in hoofde van de Klant om over te gaan tot betaling conform het bepaalde in de offerte van de Dienstverlener. Zelfs wanneer het traject voortijdig zou worden beëindigd door de Klant, zal de Klant toch tot volledige betaling moeten overgaan.

3.2. Uitvoering
De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag zoals bepaald in de offerte. Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeenkomen, zullen de werkzaamheden van de Dienstverlener bestaan uit het geven van advies omtrent beweging, en/of begeleiding van de Klant in de breedste zin van het woord. Bij aanvang van het traject zal de Dienstverlener in overleg met de Klant meedelen hoe en op welke tijdstippen de trainingen of consultaties zullen plaatsvinden. De werkzaamheden van de Dienstverlener zullen plaatsvinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op één van de gecommuniceerde Praktijkadressen of online. De Dienstverlener heeft wel het recht om de plaats eenzijdig te wijzigen indien dit voor de uitoefening van haar bedrijf en/of behandeling van de Klant noodzakelijk is. De Klant erkent dat de plaats van werkzaamheden geen essentieel bestanddeel is van de overeenkomst. Een wijziging van de plaats, kan niet worden aanzien als een tekortkoming in hoofde van de Dienstverlener.

3.3. Inspanningsverbintenis
De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit (inspanningsverbintenis). De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant (en diens medewerkers). De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde ten laatste tijdens het intakegesprek. De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal uiteraard deze gegevens vertrouwelijk behandelen. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

3.4 De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onvolledige gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

3.5 Annulatie of verschuiving
Indien de Klant niet kan deelnemen aan een activiteit, de ingeplande dagen moet verschuiven en/of de ingeplande dagen moet annuleren, wordt verwacht dat de Klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de Dienstverlener. Bij annulatie door de Klant, gelden volgende annuleringskosten:
- annulatie tussen 5 en 2 weken vooraf: 50% van het te factureren bedrag;
- minder dan 2 weken vooraf: 80% van het te factureren bedrag;
- annulaties binnen de 24u voor de geplande start van een opleiding: 100% van het te factureren bedrag.
Eventuele bijkomende kosten zoals (bv. voorbereidingstijd van de trainer, reservatiekosten van lokalen,…) worden bovenop voormelde vergoedingen gerekend. Balanz BV onder de benaming Locomotion Algemene voorwaarden dienstverlening Pagina 2 of 3 Als de klant de ingeplande dagen moet verschuiven, dan gelden volgende verschuivingskosten:
- verschuiving tussen 5 en 2 weken vooraf: 25% van het te factureren bedrag
- minder dan 2 weken vooraf: 40% van het te factureren bedrag
- verschuivingen binnen de 24u voor de geplande start van een opleiding: 100% van het te factureren bedrag De nieuwe datum die wordt afgesproken moet vallen binnen de drie maanden na de oorspronkelijk afgesproken datum. Er wordt één keer een verschuiving toegestaan. Vanaf een tweede verschuiving gelden dezelfde voorwaarden als bij annulatie.

3.6 In het geval van onvoorziene omstandigheden (o.a. maar niet beperkt tot ziekte) in hoofde van de Dienstverlener, heeft de Dienstverlener de mogelijkheid een traject of overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de Dienstverlener (en/of diens projectverantwoordelijke) en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan Klant.

Artikel 4: Tarieven

4.1 De Dienstverlener zal de Dienst verrichten tegen betaling van de tarieven zoals uiteengezet in de offerte van de Dienstverlener.

4.2 De werkzaamheden worden aangevat – tenzij nader schriftelijk overeengekomen - na ontvangst op rekening van de Dienstverlener van het voorschot zoals bepaald in de offerte.

Artikel 5: betaling

5.1 Elke factuur dient betaald te worden binnen de 14 dagen na de factuurdatum, het op de factuur vermelde voorschot minstens voor aanvang van het traject.
5.2 Indien de factuur niet op vervaldatum wordt betaald, wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest eisbaar welke zal worden berekend overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde Klant en geeft het recht om levering(en) op te schorten tot wanneer de betalingsachterstand werd ingehaald.
Indien de factuur op vervaldag onbetaald blijft (i) zullen wij recht hebben om een vergoeding van 40,00 EUR per niet betaalde factuur aan te rekenen; en (ii) zal na vergeefse ingebrekestelling het saldo worden verhoogd met 10%, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2000 EUR of; (iii) zullen wij recht hebben op de vergoeding van alle invorderingskosten, zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002. Alle kosten voortvloeiend uit of die betrekking hebben op de invordering van facturen zijn ten laste van de Klant.

Algemene voorwaarden dienstverlening

Artikel 6: Aansprakelijkheid bij trainingen (sporten, bewegen, …)

6.1 Het deelnemen aan de trainingen, het beoefenen van sport en bewegen in het algemeen kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van personal training of online coaching, en deelname aan de trajecten is geheel voor eigen risico van de Klant.
6.2. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan van blessures of andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na de trainingen (al dan niet online). De Klant is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van een contractuele tekortkoming, dan wel nalatigheid van de Dienstverlener.
De Klant is dan ook verplicht om tijdig blessures, pijn of vermoeidheid, voor, tijdens of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in de lichamelijk conditie en dit zolang de overeenkomst loopt.
6.3. De Dienstverlener kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade, hetzij direct hetzij indirect, die het gevolg is van het verkeerd gebruik van de aangeboden diensten. Tevens is de Dienstverlener niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door de Klant onjuiste verschafte gegevens of het niet op juiste of onvolledige wijze opvolgen van de verstrekte adviezen.
6.4. De Dienstverlener zal nooit gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan voorzien in de door hen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Voor het geval de verzekering van de Dienstverlener niet zou overgaan tot compensatie of dekking, is zijn aansprakelijkheid steeds beperkt tot 2.000 EUR, hetgeen de Klant uitdrukkelijk aanvaardt.

Artikel 7: Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst

7.1 De Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar haar diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet.
7.2. De overeenkomst kan in principe niet voortijdig worden stopgezet. Het aangekochte traject kent een loopduur zoals vermeld bij aankoop. Bij aanschaf van het traject gaat de Klant ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer de Klant gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan.
Wanneer de Klant ervoor opteert om het traject te annuleren, heeft zij geen recht op enige terugbetaling, onverminderd hetgeen uiteengezet is in art 3.5 hierboven en andere rechten die de Dienstverlener heeft in deze voorwaarden.

Artikel 8: Beeldmateriaal en Logo’s

8.1 De Dienstverlener kan steeds tijdens het traject, mits toestemming van de Klant, foto’s en filmpjes nemen ten behoeve van het monitoren van de vooruitgang van de Klant. De Dienstverlener zal echter nooit zonder voorafgaandelijke toestemming van de Klant fotomateriaal met beeltenis van de Klant openbaar maken en/of verveelvoudigen in media. De Klant zal hiervoor altijd expliciet om toestemming worden gevraagd voordat fotomateriaal met beeltenis van de Klant (bv. voor-na foto) gepubliceerd of verveelvoudigd wordt in de media, waaronder de website en sociale media.
8.2 Behoudens andersluidende expliciete schriftelijke overeenkomst is de Diensterlener gerechtigd de logo’s en naam van de Klant te gebruiken als referentie op haar Website en commerciële documentatie.

Artikel 9: Betwistingen

De Klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan de Dienstverlener. Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 10: Online trainingen

De aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden uitgevoerd via een online communicatie platform en/of middel. De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van en deel te kunnen nemen aan de online of remote trainingen. Toegang tot de online of remote trainingen is persoonlijk. Zowel de inhoud ervan als de toegang ertoe mogen niet gedeeld worden met derden. De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online of remote trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. Overmacht
De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Dienstverlener alsnog aan haar contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
11.2. Relaties met derden
Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.
11.3. Contractuele tekortkomingen
Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan deze schriftelijk in gebreke gesteld worden door de Klant, waarbij er een redelijke termijn (minstens 14 werkdagen) wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Dienstverlener is geenszins verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder maar niet beperkt tot enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
11.4. Technische problemen website
De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website / tools voor online of remote workshops/begeleiding garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Website en de onlinediensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel hieromtrent geen enkele garantie bieden.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de Website producteneigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
12.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.
12.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is het de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

Artikel 13 - Gegevensverwerking

13.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens in het algemeen alsook met de verwerking conform de privacy policy van Dienstverlener. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website.
13.2. Door het contacteren via de website van de Dienstverlener, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast erkent de Klant dat de Dienstverlener voor het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens zoals aangegeven door de Klant en of deze die publiekelijk beschikbaar zijn, moet verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy beschikbaar op de website.
13.3. In het kader van de diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren.

Artikel 14: Diverse

14.1 Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen van de andere partij.
14.2 Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.
14.3 Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in ligt met het doel van de nietige bepaling.
14.4 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Gent zijn bevoegd, onverminderd ons recht te dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats van de Klant.
14.5 Partijen erkennen dat de vertaling van bovenstaande verkoops- en leveringsvoorwaarden in respectievelijk het Frans en/of het Engels enkel ingegeven is ter verduidelijking van de wederzijdse contractuele verplichtingen tussen hen en dat, ondanks de nauwkeurigheid van de vertaling, de basistekst in het Nederlands werd opgesteld en deze taal voor interpretaties en draagwijdte van woorden, termen en/of uitdrukkingen en van de ganse tekst, als enige zal primeren.
14.6 Huidige tekst is een elektronische versie die steeds raadpleegbaar is en naar wiens raadplegingsmogelijkheid uitdrukkelijk wordt verwezen op de officiële uitgaande documentatie van de Dienstverlener.

We zijn benieuwd naar jouw plannen.

Contacteer ons vrijblijvend.

Wij hebben uw gegevens goed ontvangen. We contacteren u zo spoedig mogelijk.