Privacyverklaring

1. Over deze privacyverklaring

Balanz/Locomotion vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk en streeft er dan ook naar om persoonsgegevens en gezondheidsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Balanz/Locomotion houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt of klant heeft (waaronder AVG en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Balanz/Locomotion, gevestigd te 8570 Anzegem, Vichtsesteenweg 65 met ondernemingsnummer 0562.882.090 en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel voor zolang dit nodig is.

Contactgegevens:
info@balanz.be of info@locomotion-coach.be
0478.80.16.19 of 0496.37.88.23

In deze verklaring wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt worden.

2. Balanz/Locomotion als verwerkingsverantwoordelijke

Balanz/Locomotion verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als patiënt of klant door ons behandeld en/of begeleid wordt of op een andere manier met ons contact opneemt. Verder worden er ook persoonsgegevens van de door onze klanten en leveranciers opgegeven contactpersonen verzameld, alsook de contactpersonen bij onze potentiële klanten en werknemers. Het gaat eveneens om gegevens die (potentiële) werknemers van klanten verstrekken aan Balanz/Locomotion bij intakes, testen, assessments, workshops, trainingen of coachingsessies in het kader van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten met haar klanten. Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten, alsook bij het verwerken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Er worden ook persoonsgegevens verwerkt van personen die het contactformulier op deze website invullen en/of zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Tot slot kan het zijn dat gegevens over u verwerkt worden omdat dit van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Balanz/Locomotion kan volgende Persoonsgegevens van verzamelen of verkrijgen: – Identiteitsgegevens (naam, emailadres, gsm-nummer, beroep, werkgever) – Gegevens met betrekking tot facturatie (BTW-nummer, adres…) – Gegevens ter uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten met klanten van Balanz/Locomotion, inbegrepen de gegevens uit de door de persoon ingevulde testen en vragenlijsten, de gegevens uit de intakes, assessments, workshops, trainingen en coachingsessies – Klachten die u indient of verzoeken die u tot ons richt.

De verwerking van deze Persoonsgegevens is noodzakelijk om: – Onze klanten van dienst te kunnen zijn en bijvoorbeeld een antwoord te kunnen geven op hun vragen, facturen te kunnen verzenden, communicatie te hebben omtrent de diensten, etc. – Om onze website te verbeteren – Onze klantenrelatie te kunnen onderhouden en verbeteren door middel van het versturen van nieuwsbrieven – Contacten te kunnen onderhouden met potentiële klanten – Nieuwe medewerkers te kunnen aanwerven – Samenwerkingen te kunnen aangaan met externe consultants/coachen – Om de klanten (bij een aanvraag tot assessment, training of coaching) te informeren

De rechtsgrond voor deze verwerkingen ligt in: – De overeenkomst tussen Balanz/Locomotion en haar klanten voor het verstrekken van diensten en het gerechtvaardigd belang van Balanz/Locomotion bij de effectieve levering van deze diensten; – De toestemming van de persoon; – De wettelijke verplichting van Balanz/Locomotion om bepaalde gegevens bij te houden.

Via onze website worden volgende gegevens verzameld of verkregen (cookies policy)

- Functionele cookies: Dit zijn cookies die gebruikers in staat stellen om Locomotion-coach.be te bekijken, de functies op de websites te gebruiken en toegang te verkrijgen tot beveiligde gedeelten van de sites. De informatie die via deze cookies wordt verzameld, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.
o Google Tag Manager

- Analytische cookies: Deze cookies helpen Locomotion-coach.be om haar website te verbeteren. De cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers Locomotion-coach.be gebruiken, waaronder informatie over de meest bezochte pagina’s of het aantal getoonde foutmeldingen. WebAnalytics-cookies zijn een voorbeeld van dit type cookies.
o Google Analytics: _ga, _gid, _gat

3. Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener/coach zijn opgelegd hieromtrent en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht). Het gaat over de gegevens die ons door u meegedeeld worden en die wij nodig hebben voor uw behandeling en verzorging als patiënt of begeleiding als klant, waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, emailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal zijn deze gegevens rechtstreeks door uzelf doorgegeven, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw leidinggevende/verantwoordelijke, uw huisarts of andere specialisten.
De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronischdoet.

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw behandeling/begeleiding/traject.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking en de therapeut/coach voldoende tijd te geven om aan de patiënten/klanten te besteden. Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners/coachen/medewerkers van Balanz/Locomotion zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg/begeleiding op zich te nemen.

4. Toegang door en doorgifte aan derden

Balanz/Locomotion verkoopt, verhandelt of verhuurt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel.

Wij verstrekken enkel informatie aan derden om hun werk te kunnen doen. Dergelijke ontvangers van persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Balanz/Locomotion en de andere partij. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

5. Duur van de verwerking

Balanz/Locomotion houdt uw persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring. In ieder geval zullen de persoonsgegevens die voortvloeien uit de intakes, testen, coaching, trainingen niet langer dan 10 jaar na het afronden ervan worden bewaard. Uw kinesitherapeutisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden na de laatste behandeling en/of het afsluiten van het dossier. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

6. Vertrouwelijkheid en beveiliging

De gegevens kunnen enkel worden ingekeken door de werknemers en/of aangestelden en/of zelfstandige medewerkers van Balanz/Locomotion die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun job. Balanz/Locomotion verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van de Persoonsgegevens te waarborgen via technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Balanz/Locomotion rekent er evenwel op dat de betrokken personen zelf ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften naleven.
De betrokken personen erkennen en aanvaarden dat het doorsturen en bewaren van Persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die zij zouden lijden door het onrechtmatig of foutief gebruik van uw Persoonsgegevens door derden nooit op Balanz/Locomotion kan worden verhaald.

7. Hyperlinks

De website van Balanz/Locomotion kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar de website van Balanz/Locomotion. Balanz/Locomotion is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

8. Delen van gegevens

De gegevens die van u verwerkt worden, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met artsen of zorgverleners/coachen met wie u een behandelrelatie/zorgrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener/coach.
Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners/coachen. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens. In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.
Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

9. Uw rechten als patiënt of klant

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft geen motivatie te worden opgegeven. Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
– Drukpersstraat 35 – 1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00 / Fax. 02/274.48.35 / E-mail. contact@apd-gba.be

Indien er nog vragen zijn over het privacybeleid van Balanz/Locomotion, gelieve met contact op te nemen via info@balanz.be of info@locomotion-coach.be

10. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan ten allen tijde worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy verklaring te consulteren om na te gaan of er iets werd gewijzigd.

Laatst bijgewerkte versie: 10/01/2021

We zijn benieuwd naar jouw plannen.

Contacteer ons vrijblijvend.

Wij hebben uw gegevens goed ontvangen. We contacteren u zo spoedig mogelijk.